Займенники в англійській мові. Теорія і вправи

Займенники в англійській мові, як втім, і в російській, можна розділити на кілька категорій, перша з яких – особисті займенники.

Особисті займенники (Personal Pronouns) в англійській мові мають два відмінка: називний (Nominative Case) і об’єктний (Objective Case).

Займенники в англійській мові. Теорія і вправи

Не hoped that they would approve of his proposal. – Він сподівався, що вони схвалять його пропозицію.

Where can he be? — I can’t find him anywhere. – Де він може бути? — Я ніде не можу його знайти.

Почитати про особових займенниках, а також виконати кілька вправи на їх відпрацювання Ви можете в статті Особисті займенники в англійській.

Кожному займеннику в англійській мові відповідають присвійний займенник. Слід пам’ятати, що присвійні займенники в англійській мові мають дві форми:

 • присвійні займенники в так званій зв’язаній формі (Conjoint form), які функціонують в якості означення до іменника;
 • присвійні займенники в абсолютній формі (Absolute Form), які використовуються як заміна іменника і виконують у реченні всі його функції, тобто виступають в якості підмета, доповнення або іменної частини присудка.

Займенники в англійській мові. Теорія і вправи

It’s not my umbrella, mine is yellow (my — визначення, mine — підмет). – Це не моя парасолька, мій – жовтий.

I’ve left my mobile phone at home. May I use yours (my — визначення, yours — доповнення)? – Я забув свій мобільник будинку, можна взяти твій?

This is not my essay. I think it’s yours (my — визначення, yours — іменна частина присудка). Це не моє есе. Я думаю, це твоє.

Ви можете детальніше вивчити правила вживання присвійних займенників, а також виконати вправи на присвійні займенники.

Клас займенників в англійській мові, як і в російській, включає такі типи, як вказівні і невизначені займенники, визначають і негативні займенники, зворотні та відносні займенники.

Вказівні займенники.

Займенники

Приклади

this – these (—ці)

that – those (той — ті)

Will you go to the seaside this year? – Ти поїдеш на море в цьому році?

That dress cost $50. – То сукня коштує $50.

Everything is so expensive these days. – Усе таке дороге в ці дні.

I’ll never forget those days. – Я ніколи не забуду ті дні.

 

Пропоную ознайомитися більш докладно з вказівними займенниками, а також виконати вправи на this – these / that – those.

Зворотні займенники.

Займенники (себе / сам)

Приклади

Займенники в англійській мові. Теорія і вправи

I can learn this myself – я можу сама це вивчити.

You can draw this yourself. – Ти можеш намалювати це сам.

Alex always repairs his car himself. – Алекс завжди лагодить машину сам.

 

Більше прикладів, а також вправи на відпрацювання зворотних займенників – тут.

Невизначені займенники та їх похідні (Indefinite Pronouns).

Займенники

Приклади

1) some, any, something (щось), someone (хтось), somebody (хто-те), хто (будь-хто), anybody (будь-який), anything (щось)

2) many, a lot of (lots of), plenty of, a great number of, (a) few (з исчисл. сущ.)

3) much, a lot of, plenty of, a great deal of, a large amount of, (a) little — (c неисчисл. сущ.)

Some people believe in life after death. – деякі люди вірять в життя після смерті.

The rescuers noticed someone in the water – Рятувальники помітили ще когось у воді.

Читайте також:
Past Continuous слова покажчики

If you need any further information, please call me. – Якщо тобі потрібна якась додаткова інформація – подзвони мені.

Heavy rain has been forecast in many areas of the country. – Сильний дощ передбачали у багатьох регіонах країни.

Let’s sit down for a few minutes. – давайте присядемо на кілька хвилин.

You’ve got plenty of time, I think. – У тебе достатньо часу, я думаю.

 

Невизначені займенники в англійській досить об’ємна тема, для вивчення якої я рекомендую почитати такі матеріали сайту:

 • Some, any, no та їх похідні.
 • Some, any, no. Вправи з відповідями
 • Few, a few, little, a little: різниця у вживанні
 • Much / Many вправи з відповідями

Визначають займенники (Defining Pronouns).

Займенники

Приклади

 • All (все),
 • both (обидва),
 • either (будь-який з двох, один із двох),
 • each / every (кожен)
 • (everybody (всі / кожен),
 • everyone (всі / кожен),
 • everything (все),
 • another (інший),
 • (the) other (інший),
 • (the) others (інші)

He worked all his life in the mine. – Він пропрацював усе життя в шахті.

Are you both busy today? — Ви сьогодні обидва зайняті?

There are shops at either end of the street. — Магазини є на кожній стороні вулиці.

Everything is ready for the party. – Все готово до вечірці.

Can you pass me another piece of bread? – подай мені ще шматочок хліба.

He doesn’t care what other people think of him. – Його не хвилює, що інші думають про нього.

Each item is carefully checked. – Кожна деталь ретельно перевіряється.

Jane is cleverer than the other children in her class. – Джейн розумнішими за інших дітей у класі.

 

Визначають займенника в англійській мові – теж тема непроста і потребує детального вивчення. Поки на сайті grammar-tei.com ще немає всіх статей по даній тематиці, але я над цим працюю. З того, що є, рекомендую прочитати статтю про займенниках each і every.

Негативні займенники (Negative Pronouns).

Займенники

Приклади

 • None (жоден із загального числа),
 • neither (жодної з двох поданих),
 • no (not),
 • no one (ніхто),
 • nobody (ніхто),
 • nothing (ніщо)

None of them took any notice of us. – Ніхто з них навіть не глянув на нас.

It’s not so easy to answer your question. – Не так просто відповісти на твоє питання.

Neither Bob nor Tom solved the problem. – Ні Боб, ні Те не вирішили приклад.

No one can predict the consequences of global warming – Ніхто не може передбачити наслідки глобального потепління.

 

Відносні займенники.

Займенники

Приклади

 • who /whom – хто / кого,
 • which — який,
 • whose — чий,
 • that – який
 • what — що

I don’t like the actress who plays the leading role in that new television drama. – Мені не подобається актриса, яка грає головну роль в тій новій телевізійній драмі.

The street in which I live is being reconstructed. – Вулицю, на якій я живу, реконструюють.

She looked unusually cheerful, which seemed rather strange to me. – Вона виглядала надзвичайно життєрадісно, що здалося мені дивним.

 

А тепер давайте попрактикуємось і виконаємо кілька вправ.

Вправи на вживання займенників у англійській мові.

Вправа 1. Choose the correct form of the possessive pronouns (Conjoint / Absolute). Обведіть правильний варіант вживання присвійного займенника.

 • Whose coat is this? — It must be / mine.
 • I’d like you to meet a friend of my / mine.
 • Our / Ours house cottage is much smaller than their / theirs.
 • Can I borrow your / yours bike? My / Mine is broken.
 • That’s not jane’s husband. Her / Hers is a handsome tall man.
 • We shouldn’t dream of wasting your / yours time, so don’t waste our / ours.
 • When our / ours washing machine broke the сусідів let us use their / theirs.
Читайте також:
Прийменники часу – вправи

 

Вправа 2. Choose the correct variant from the given pronouns. Виберіть правильний варіант вживання займенників у англійській.

 • Robert hurt ____ badly while he was climbing up the ladder. (A him, himself, C oneself)
 • People gave ________ of suggestions and we used some of them in the new show. (A a great deal, plenty, C a large amount)
 • You shouldn’t have so eaten ________ sweets. (A much, plenty, C many)
 • He’s got ________patience with young children. (A a little, a few, C little)
 • The skater performed triple two jumps ________ made the audience hold their breath. (A which, that, C what)
 • Formal letters are signed “________ faithfully”. (A You, В Yours, C Your)
 • I’ve my hung jacket next to ________ (her A, B hers C her’s)
 • I have asked them both but ________ of them knows the answer. (A none, no one, C neither)
 • I have never seen so ________bright stars in the sky. (A many, much, C plenty)
 • Are Nick and Jane still going out with ________ ? (A every other, each other, C one another)
 • She never borrows from anything________ people. (A аnothers, the other, C other)
 • Have you got________ else to say? (A anything, any, C some)
 • ________of her two daughters has got blond hair and blue eyes. (A None, Nobody, C Neither)
 • Why did you put ________onion into the salad? (А little, a few, C few)
 • Paul is going to do________ small jobs about the house. (A few, a little, C a few)
 • There have been________ promotions in our department for over a year. (A none, neither, C no)
 • There were only________familiar people at the computer exhibition. (A a few, little, C few)
 • He is a very bossy child; he’s always telling________ children in class what to do. (A the other, the others, C another)
 • She doesn’t like to keep ________hidden; she always speaks her mind. (A nothing, anything, C something)
 • Never let You must ________ else use your identity card (A nobody, everyone, З anyone)
 • It might help to talk it over with________ else. (A some, everybody, C someone)
 • His father drives an old car________ is dangerous. (A which, that, C what)
 • I’m absolutely sure you’ll never get________ chance like this. (A other, another, C the other)

 

Вправа 3. Вставити наступні займенники в текст.

All (2), that (3), us, them, who, whatever, which (2), you, whom, we, me, little, this, his, him

We (1) ________ know (2) ________ video games offer (3) ________ the chance to do things we have never dreamt of doing in real life – slaying dragons, sorting shapes to make (4) ________ disappear. But, most games are packed with many rules (5) ________ are designed to restrict the player – and there is usually a central narrative (6) ________ you have to follow if (7) ________ want to see the end.

Look at RPG genre. Modern RPGs opt for a open-world approach to design, (8) ________ ostensibly allows players (9) ________ freedom to explore. Presented with (10) ________ sense of freedom, the first thing we tend to do is to see (11) ________ (12) ________ can attack – and in an RPG, that’s often the initial quest-giver. So while some high elf is telling (13) ________ (14) ________ about the 1,000 year war (15) ________ has plagued (16) ________ land, i’m just trying to decapitate (обезголовити) (17) ________.

Читайте також:
Три ступені порівняння прикметників в англійській мові: правила утворення, приклади

Perhaps in the future, developers will create characters (18) ________ will react in real-time to (19) ________ you do.

Вправа 4. Translate the Russian fragments into English using the correct pronouns.Переведіть, використовуючи коректне англійське займенник.

 • We are both vegetarians. (Ніхто) _______ of us eats meat.
 • They’ve sent me only two of the five books I ordered, (інші) _______ haven’t come yet.
 • Very (мало) _______ shops can offer such a variety of services as this one.
 • (Жодна) _______ of these photos were familiar to me.
 • (Ще) _______ two гладко days have passed.
 • (Кожен) _______ of them was dressed up for the occasion.
 • Have you been offered (яку-небудь іншу) _______ job?
 • Please, keep (інший) _______ end of the rope tight.
 • (Ніхто) _______ of you, I need to worry about my problems.
 • I enjoyed (кожну) _______ minute of my stay in London.
 • (Нічого) _______ ventured, (нічого) _______ gained.
 • As there was (дуже мало) _______ time left, he outlined his plan I in brief.
 • We only spent (кілька) _______ days in London, on the first day we visited a museum but on (інші) _______ days we just I strolled around.
 • На щастя, I had (трохи) _______ time to spare.
 • Could you fetch (інший) _______ knife from the kitchen?
 • This holiday was different from (інших) _______ we had spent before.
 • I have (дуже мало) _______ interest in what he is doing,
 • Would you mind lending me (трохи) _______ money?
 • (Все) _______ now is clear, thank you.
 • There isn’t (багато) _______ time left — we must leave at once.
 • She never stops looking at (себе) _______ in the mirror.
 • Why not repair the house (самі) _______?
 • It’s strange, but Andy doesn’t like (жодної) _______ of the school activities at all.

 

Відповіді до вправ.

Exercise 1. 1 mine, mine 2, 3 our, 4 your 5 hers, 6 your / yours, 7 our / theirs

Exercise 2. 1 B, 2 B, 3-C, 4-C, 5 A 6 B, 7 B 8 C, 9 A, 10 B, 11 C, 12 A, 13 C, 15 C, 16 C, 17 A, 18 A, 19 B, 20 C, 21 C, 22 A, B 23

Exercise 3. 1 All, 2 that, 3 us, 4 them, 5 which, 6 that, 7 you, 8 which, 9 little, 10 this, 11 whom, 12 we, 13 me, 14 all, 15 that, 16 his, 17 him, 18 who, 19 whatever

Exercise 4. 1 Neither, 2 the others, 3 few, 4 none, 5 another, 6 each, 7 any other, 8 the other, 9 none, every 10, 11 nothing / nothing, 12 very little, 13 a few / the other, 14 a little, 15 another, 16 the others, 17 very little, 18 some, 19 everything, 20 much, 21 herself, 22 ourselves, 23 any

Основна частина матеріалу для статті взято з Лексико-граматичного практикуму для 11 класу. Автори – Карневская, Курочкіна, Фастовець.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар