Птахи англійською мовою з перекладом і транскрипцією: назви та опис

Зміст:

 • Як називають птахів на англійській мові? ⇩
 • Домашні птахи ⇩
 • Дикі птахи ⇩
 • Екзотичні птахи ⇩
 • Додаткова лексика по темі ⇩
 • Як описати птицю на англійській мові? ⇩
 • Вірші про птахів англійською мовою ⇩
 • Птахи англійською для дітей ⇩
 • Висновок ⇩

Однією з важливих тем для вдосконалення навичок англомовної промови є тема «Птахи англійською мовою». Багато англійські назви пернатих схожі з російськими, тому їх можна з легкістю запам’ятати. Інші ж слід заучувати, зіставляючи з унікальною рисою птиці: зовнішнім ознакою, відтворюваним звуком або особливою поведінкою.

Птахи англійською мовою з перекладом і транскрипцією: назви та опис

Як називають птахів на англійській мові?

Щоб вивчення птахів англійською було простіше, можна розділити їх на кілька груп:

 • домашні;
 • дикі;
 • екзотичні.

Дуже важливо правильно вимовляти назву птаха, для цього необхідно працювати з транскрипцією. Також для збільшення словникового запасу знадобиться додаткова лексика по темі птахів.

Домашні птахи

Птахи англійською мовою з перекладом і транскрипцією: назви та опис

Домашні птахи цінуються людьми, як правило, за їх м’ясо, яйця або пір’я.

Назва птахів

по-англійськиТранскрипціяПереклад1goose[gu:s]гусак, гуска2gosling[ˈɡɒzlɪŋ]гусеня3turkey[ˈtəːki]індик, індик4turkey-poult[ˈtɜːkɪpəʊlt]індича5chick(en)[‘ʧɪk(ɪn)]курка, курча6hen[hen]курка7cockerel[ˈkɒkərəl]півень, півник8drake[dreɪk]селезень9duck[dʌk]качка

Приклади:

 • Mom сooked a goose for Thanksgiving. — Мама готувала гусака на День Подяки.
 • Apples well go with duck. — Яблука добре поєднуються з качкою.
 • In the morning the cockerel crowed. — Вранці проспівав півень.

Дикі птахи

Птахи англійською мовою з перекладом і транскрипцією: назви та опис

Даний вид птахів живе в дикій природі. Їх набагато більше, ніж домашніх пернатих. Багатьом подобається спостерігати за дикими птахами і слухати їх дзвінкий спів.

Назва птахів

по-англійськиТранскрипціяПереклад1stork[stɔːrk]лелека2albatross[ˈælbətrɔːs]альбатрос3cormorant[ˈkɔːrmərənt]баклан4golden eagle[ˈgəʊldən iːgl]беркут5sparrow[ˈspæroʊ]воробей6crow[kroʊ]ворона7raven[ˈreɪvn]ворон8bittern[ˈbɪtərn]бугай9loon[luːn]гагара10daw або jackdaw[ˈdɒ] або [ˈdʒækdɔː]галка11wood-grouse або capercaillie[ˈwʊdɡræʊs] або [ˌkæpərˈkeɪli]глухар10dove[dʌv]голуб, голубка11turtledove[ˈtɝːtldʌv]горлиця12rook[rʊk]грач13thrush[θrʌʃ]дрозд14woodpecker[ˈwʊdpekər]дятел15lark або skylark[lɑːrk] або [ˈskaɪlɑːrk]жайворонок16crane[kreɪn]журавель17kingfisher[ˈkɪŋfɪʃər]зимородок18finch або chaffinch[fɪntʃ] або [ˈtʃæfɪntʃ]зяблик19oriole[ˈɔːrioʊl]іволга20canary-bird або canary[kəˈneərɪ bɝːd] або [kəˈneri]канарейка21crossbill[ˈkrɒˌsbɪl]шишкар22gold crest або kinglet[ˈɡoʊld krest] або [ˈkɪŋlɪt]корольок23landrail або corncrake[ˈlændreɪl] або [ˈkɔːrnkreɪk]деркач24kite[kaɪt]шуліка25gowk або cuckoo[ɡouk] або [ˈkʊkuː]зозуля26partridge[ˈpɑːrtrɪdʒ]куріпка27swallow[ˈswɑːloʊ]ластівка28swan[swɑːn]лебідь29robin або redbreast[ˈrɑːbɪn] або [ˈredbrest]малинівка30fly-catcher[ˈflaɪˌkætʃər]мухоловка31tawny owl[ˈtɔːnɪ aʊl]сова32bunting або yellow-hammer[ˈbʌntɪŋ] або [ˈjeləʊˌhæmə]вівсянка33eagle[ˈiːɡl]орел34quaіl[kweɪl]перепел, перепілка35penguin[ˈpeŋɡwɪn]пінгвін36nuthatch[ˈnʌthætʃ]повзик37grouse або hazel-grouse[ɡraʊs] або [heɪzl-graʊs]рябчик38waxwing[ˈwækswɪŋ]свиристель39tit або tomtit[tɪt] або [ˈtɒmtɪt]синиця40starling[ˈstɑːrlɪŋ]шпак41bullfinch[ˈbʊlfɪntʃ]снігур42owl[aʊl]сова43jay[dʒeɪ]сойка44falcon[ˈfælkən]сокіл45nightingale[ˈnaɪtɪŋɡeɪl]соловей46magpie[ˈmæɡpaɪ]сорока47vulture[ˈvʌltʃər]стерв’ятник48ostrich[ˈɑːstrɪtʃ]страус49swift[swɪft]стриж50little owl[lɪtl aʊl]сич51black grouse[blæk graʊs]тетерів52wagtail[ˈwæɡteɪl]плиска53pheasant[ˈfeznt]фазан54eagle-owl[ˈiːɡlˈaʊl]пугач55heron[ˈherən]чапля56pintado або guinea fowl[pɪnˈtɑːdoʊ] або [ˈgɪnɪ faʊl]цесарка57seagull або чайка[ˈsiːɡʌl] або [ɡʌl]чайка58peewit або lapwing[ˈpiːwɪt] або [ˈlæpwɪŋ]чибіс59siskin[ˈsiskin]чиж60goldfinch[ˈɡoʊldfɪntʃ]щиглик61hawk[hɔːk]яструб

Приклади:

 • I heard the cawing of crows. — Я чула крики ворони.
 • The falcon soared high in the sky. — Сокіл злетів високо в небо.
 • We enjoyed the warble of nightingales. — Ми насолоджувалися трелью соловйов.

Екзотичні птахи

Птахи англійською мовою з перекладом і транскрипцією: назви та опис

Екзотичні птахи мешкають в тропіках, в жаркому кліматі. Не кожен може побачити цих напрочуд гарних пернатих наживо. Багато з екзотичних птахів знаходяться на межі вимирання і занесені в Червону книгу.

Назва птахів

по-англійськиТранскрипціяПереклад1macaw[məˈkɔː]ара2budgie[ˈbʌdʒi]хвилястий папужка3humming-bird[ˈhʌmɪŋbɜːd]колібрі4peafowl або peacock[ˈpiːfaʊl] або [ˈpiːkɑːk]павич5parrot[ˈpærət]папуга6hornbill[ˈhɔːnbɪl]птах-носоріг7bird of paradise[ˈbɜːdəvˈpærədaɪs]райський птах8toucan[ˈtuːkæn]тукан9hoopoe[ˈhuːpoʊ]удод10flamingo[fləˈmɪŋɡoʊ]фламінго

Приклади:

 • The hummingbird is a very small bird. – Колібрі – дуже маленька пташка.
 • Birds of paradise live in Australia and Eastern Indonesia. — Райські птахи живуть у Східній Австралії і Індонезії.
 • Flamingo is an unusually beautiful animal. – Фламінго — надзвичайно гарна тварина.

Додаткова лексика по темі

Для розширення словникового запасу з теми птахів, знадобиться додатковий набір слів і фраз англійською мовою.

Слово або вираз

англійськоюТранскрипціяПереклад1bird[bɜːrd]птиця2bird of prey[ˈbɜːdəvˈpreɪ]птах-хижак3migrant[ˈmʌɪɡrənt]перелітний птах4wader[ˈweɪdə]болотяний птах5waterfowl[ˈwɔːtəfaʊl]водоплавна птиця6songbird[ˈsɒŋbəːd]співочий птах7baby bird або nestling

або chick[ˈbeɪbɪ bɜːd] або [ˈneslɪŋ] або [ʧɪk]пташеня, пташеня8nest[nest]гніздо9bill[bɪl]дзьоб10wing[wɪŋ]крило11tail[teɪl]хвіст12feather[ˈfeðər]перо13flock of geese[flɔk ɔv giːs]стадо гусей14flock of birds [flɒk əv bɜːdz][flɒk əv bɜːdz]зграя птахів15bіrdhouse або starling house[ˈbərdˌhous] або[ˈstɑːlɪŋ haʊs]шпаківня16chirp[tʃəːp]цвірінькання, щебетання17cackle[ˈkak(ə)l]кудкудакання, ґелґотанням18cluck[klʌk]клохтанье, кудкудакання19twitter[ˈtwɪtə]цвірінькати, щебетати20sing[sɪŋ]спів, свист21warble[ˈwɔːb(ə)l]трель, пісня (птахів), видавати трелі22soar[sɔː]парити, підніматися вгору, високо літати, планувати23fly[flaɪ]літати, політ24lay eggs[leɪ egz]відкладати, нести яйця25hens lay eggs[hɛnz leɪ ɛgz]кури несуть яйця26build a nest[bɪld ə nest]будувати, вити гніздо27nightingales sing (warble)[ˈnaɪtɪŋgeɪlz sɪŋ (ˈwɔːbl)]трель солов’я28eagles soar[ˈiːglz sɔː]орли ширяють29eagles scream[ˈiːglz skriːm]орли кричать30geese cackle[giːs ˈkækl]гуси гелгочуть31hens cackle[hɛnz ˈkækl]кури валують

Як описати птицю на англійській мові?

Дуже корисним буде вміння розповісти про пернате тварину. Опис птаха англійською мовою можна розібрати на прикладі павлина.

Розповідь

по-англійськиТранскрипціяПереклад1The peacock[ˈpiːkɔk]Павич2It is a very beautiful bird.[ɪt ɪz ə ˈvɛri ˈbjuːtəfʊl bɜːd]Це дуже гарний птах.3The peacock has long feathers with large moon-like spots.[ðə ˈpiːkɒk hæz lɒŋ ˈfɛðəz wɪð lɑːʤ muːn-laɪk spɒts]Павич має довге пір’я з великими місячними плямами.4It Also has a crest on its head and a beautiful long neck.[ˈɔːlsəʊ ɪt hæz ə krɛst ɒn ɪts hɛd ænd ə ˈbjuːtəfʊl lɒŋ nɛk]Також у нього є гребінь на голові і красива довга шия.5The color of the peacock is greenish-blue.[ðə ˈkʌlər ɒv ðə ˈpiːkɒk ɪz ˈgriːnɪʃ-bluː]Забарвлення павлина зеленувато-синя.6It’s very graceful.[ɪts ˈvɛri ˈgreɪsfʊl]Він дуже граціозний.7Peacock lives in groves of trees or in gardens.[ˈpiːkɒk lɪvz ɪn grəʊvz ɒv triːz ɔːr ɪn ˈgɑːdnz]Павич живе в гаях дерев або в садах.8It eats seeds, fruits, grains, and insects worms.[ɪt iːts siːdz, fruːts, greɪnz, ˈɪnsɛkts ænd wɜːmz]Він живиться насінням, фруктами, зернами, комахами і черв’яками.9If the peacock spreads its tail then it looks like a bright colorful big fan.[ɪf ðə ˈpiːkɒk sprɛdz ɪts teɪl ðɛn ɪt lʊks laɪk ə braɪt ˈkʌləf(ə)l bɪg fæn]Якщо павич розправляє свій хвіст, то він схожий на яскравий барвистий велике віяло.10This is the national bird of India.[ðɪs ɪz ðə ˈnæʃənl bɜːd ɒv ˈɪndɪə]Це національна птах Індії.

Якщо Ви втомилися вчити англійську роками?

Наші читачі рекомендують спробувати 5 безкоштовних уроків курсу «АНГЛІЙСЬКА ДО АВТОМАТИЗМУ» з Анастасією Божок.

Ті, хто відвідують навіть 1 урок дізнаються більше, ніж за кілька років!
Здивовані?

Отримаєте 5 безкоштовних уроків тут…

Без домашки. Без зубрежек. Без підручників

З курсу «АНГЛІЙСЬКА ДО АВТОМАТИЗМУ» Ви:

 • Навчитеся складати грамотні пропозиції на англійській без заучування граматики
 • Дізнаєтеся секрет прогресивного підходу, завдяки якому Ви можете скоротити освоєння англійської з 3 років до 15 тижнів
 • Будете перевіряти свої відповіді миттєво + отримаєте доскональний розбір кожного завдання
 • Скачаєте словничок у форматах PDF і MP3, навчальні таблиці та аудіозапис на всіх фраз

Отримати 5 уроків безкоштовно можна тут

Вірші про птахів англійською мовою

З допомогою віршів можна легко і цікаво запам’ятовувати назви птахів англійською мовою.

Вірш

по-англійськиТранскрипціяПереклад1I saw an owl up in a tree,

I looked at her, she looked at me;

I couldn’t tell you of her size,

For all I saw were two big eyes.[aɪ sɔː ən aʊl ʌp ɪn ə triː]

[aɪ lʊkt æt hɜː ʃiː lʊkt æt miː]

[aɪ ˈkʊdnt tɛl juː ɒv hɜː saɪz]

[fɔːr ɔːl aɪ sɔː wɜː tuː bɪg aɪz]

 Я бачила сову на дереві,

Я дивилася на неї, вона дивилася на мене;

Я не можу сказати вам про її розмірі,

Я бачила тільки два великих ока.2Ducks are lucky

Don’t you think?

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь