Прикметники: список в англійській мові з перекладом, що описують прикметники

Зміст:

 • Прикметники англійської мови ⇩
 • Вживання прикметників в англійській мові ⇩
 • Значення прикметників ⇩
 • Список основних прикметників з транскрипцією та перекладом ⇩
 • Приклади речень із зазначенням у ньому прикметників ⇩

Прикметники в англійській мові, як і в російській, позначають ознаку предмета. За аналогією з російським словотвором, прикметники утворюються від іменників, які вони характеризують. Від причастя вони відрізняються тим, що останні позначають характеристику дії.

Прикметники: список в англійській мові з перекладом, що описують прикметники

різні прикметники англійською мовою

Прикметники англійської мови

За способом словотворення прикметники поділяють на прості, складні і похідні.

 • Прості прикметники складаються з одного кореня, приставки і суфікси відсутні, наприклад: new old, little.
 • Складові прикметники утворюються при з’єднанні двох коренів слів: blue-eyed – блакитноокий, everlasting – безсмертний.
 • Похідні – це прикметники з префіксами і суфіксами: unreasonable – нерозумний, crushed – роздавлений, unidentified – непізнаний.

Вживання прикметників в англійській мові

Прикметники зустрічаються в мові так само часто, як і дієслова.

За типом характеристик предмета, про який йде мова, прикметники поділяють на види:

 • Якісні – вказують на конкретний ознака, наприклад: солодкий кава – sweet coffee, гіркий напій – bitter drink.
 • Відносні – вказують ступінь порівняння, наприклад: кава став солодшим — coffee was sweeter. Для утворення відносного прикметника використовуються суфікси.
 • Кількісні: many – багато, few – деякі, enough – достатній.
 • Числові – це порядкові числівники.
 • Присвійні прикметники утворені від займенників і в мові практично не відрізняються від них: my – мій, your – твій і т. д.

Значення прикметників

Прикметники: список в англійській мові з перекладом, що описують прикметникиВизначити значення того чи іншого слова в будь-якій мові можна, якщо мати в своєму запасі навіть обмежений перелік базових слів.

Перекласти слово і зрозуміти його значення у випадку з прикметниками простіше, ніж, наприклад, з дієсловами, так як повністю відсутня тимчасова і родова прив’язка.

Форми прикметників змінюються тільки в залежності від контексту оповідання. Нижче наведено базові прості прикметники, за допомогою яких можна не лише висловити власну думку, але й цілком зрозуміти свого співрозмовника.

Список основних прикметників з транскрипцією та перекладом

open[ˈəʊpən]відкритий, доступний, розкритийclosed[kləʊzd]закритий, замкнутеnoisy[ˈnɔɪzɪ]галасливий, неспокійнийloud[laʊd]гучний, дзвінкий, гучнийquiet[ˈkwaɪət]безшумний, тихий, нечутиlight[laɪt]світлий, легкий, блідийdark[dɑːk]темнийeasy[ˈiːzɪ]спокійний, стабільний, врівноваженийdifficult[ˈdɪfɪk(ə)lt]важкий, тяжкий, неприємний, скрутнийnew[njuː]новийold[əʊld]старийfast[fɑːst]міцний, міцнийslow[sləʊ]повільний, поступовийfull[fʊl]повний, несокращенныйempty[ˈɛmptɪ]пустий, порожній, порожнійlong[lɒŋ]довгий, довгий, тривалийshort[ʃɔːt]короткийhigh[haɪ]високийlow[ləʊ]низький, невисокийloose[luːs]розбовтаний, вільнийtight[taɪt]щільний, непроникний, компактнийstraight[streɪt]правильний, рівнийcrooked[ˈkrʊkɪd]кривий, зігнутийwide[waɪd]великий, розлогийnarrow[ˈnærəʊ]тісний, обмеженийgood[ɡʊd]хороший, сприятливийbad[bæd]поганий, поганий, поганийhot[hɒt]гарячий, гарячий, жаркийcold[kəʊld]холодний, непривітний, байдужийsoft[sɒft]м’якийneat[niːt]чистий, охайний, акуратнийmessy[ˈmɛsɪ]бруднийbeautiful[ˈbjuːtɪf(ə)l]прекрасний, гарнийpretty[ˈprɪtɪ]милий, чарівний, привабливийugly[ˈʌɡlɪ]потворний, потворнийwet[wɛt]мокрий, вологий, сирийdry[draɪ]сухийbig[bɪɡ]великийlittle[lɪtl]маленький, невеликийclean[kliːn]чистий, охайнийdirty[ˈdɜːtɪ]брудний, підлий, замаранныйexpensive[ɪkˈspɛnsɪv]любий, дорогий, ціннийcheap[tʃiːp]дешевий, недорогийinexpensive[ˌɪnɪkˈspɛnsɪv]економний, дешевийlarge[lɑːdʒ]великийsmall[smɔːl]маленький, невеликийSharp[ʃɑːp]гострий, заточенийdull[dʌl]тупий, нетямущий, неповороткийshiny[ˈʃaɪnɪ]ясний, сонячнийdim[dɪm]тьмяний, слабкий, неяскравийfancy[ˈfænsɪ]химерний, незвичайний, химернийplain[pleɪn]явний, очевидний, яснийdeep[diːp]глибокий, ступінь глибиниshallow[ˈʃæləʊ]поверхневий, порожній, обмеженийearly[ˈɜːlɪ]раннійfar[fɑː]давно, далекоdifferent[ˈdɪf(ə)rənt]різний, відрізняється, різнийdelicate[ˈdɛlɪkɪt]ніжний, витонченийanother[əˈnʌðə]інший, несхожийgreat[ɡreɪt]великий, значний, численнийright[raɪt]правильний, правий, правильний, справедливийmost[məʊst]найбільшийwhole[həʊl]цілий, повнийreal[rɪəl]дійсний, реальнийcertain[ˈsɜːtn]певний, постійнийbetter[ˈbɛtə]кращий, найкращий, вищийlast[lɑːst]останній, минулийpossible[ˈpɒsəb(ə)l]можливий, імовірнийlate[leɪt]пізнійfree[friː]вільний, незалежний, вільнийspecial[ˈspɛʃ(ə)l]особливий, особливийclear[klɪə]чистий, прозорийsure[ʃʊə]впевненийhuman[ˈhjuːmən]соціальний, суспільнийimportant[ɪmˈpɔːt(ə)nt]важливий, значний, істотнийbusy[ˈbɪzɪ]діяльний, працьовитийyoung[jʌn]молодий, юнийusual[ˈjuːʒ(ə)l]звичайний, звичайнийquick[kwɪk]швидкий, скорийable[ˈeɪb(ə)l]здатний, здібний, талановитийfinal[ˈfaɪn(ə)l]останній, завершальнийcorrect[kəˈrɛkt]правильний, вірний, істиннийcomplete[kəmˈpliːt]повний, цілийcommon[ˈkɒmən]загальний, спільнийdirect[d(a)ɪˈrɛkt]прямий, відкритий, відвертийsimple[ˈsɪmp(ə)l]простий, неважкий, легкийfine[faɪn]славний, гарний, вчиненийwarm[wɔːm]теплийprivate[ˈpraɪvɪt]приватний, власний, окремийentire[ɪnˈtaɪə]повний, цілийbasic[ˈbeɪsɪk]основний, головний, істотнийalone[əˈləʊn]один, самотній, унікальнийstrong[strɒŋ]сильний, здоровий, міцнийliving[ˈlɪvɪŋ]живе, існуючийvarious[ˈvɛ(ə)rɪəs]різний, різноманітний, всілякийrecent[ˈriːs(ə)nt]новий, недавній, свіжий, сучаснийnecessary[ˈnɛsɪs(ə)rɪ]необхідний, потрібний, необхіднийsudden[ˈsʌdn]швидкий, раптовий, швидкий, стрімкийequal[ˈiːkwəl]рівний, тотожний, однаковий, ідентичнийpoor[pʊə]бідний, нещасний

Приклади речень із зазначенням у ньому прикметників

Прикметники в пропозиціях просто знайти, навіть якщо не знати значення конкретного слова. При побудові речень прикметники в англійській мові розташовуються в тому ж місці, де вони були б російською, тому їх так легко ідентифікувати та перекладати.

 • In the large garden lots of trees – У великому саду багато дерев.
 • On the Windows hung with orange curtains – На вікнах висіли помаранчеві штори.
 • On a cool day the sky becomes lighter – В прохолодний день небо стає світліше.
 • Many people are to partial horses – Багато люди небайдужі до коней.
 • The third and fourth paragraphs of the plan seemed doubtful – Третій і четвертий пункти плану здалися сумнівними.

 

 

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь