Прийменники в англійській мові: таблиця з перекладом, використання та вживання

Зміст:

 • Класифікація прийменників ⇩
 • За структурою ⇩
 • За значенням ⇩
 • Таблиця прийменників ⇩

Привід (preposition) – службова частина мови, що об’єднує слова в реченні тимчасовими, просторовими, причинними і іншими зв’язками.

Прийменники в англійській мові: таблиця з перекладом, використання та вживання

Класифікація прийменників

По структурі

 • складні – формуються шляхом словосложения або аффиксации: beside, into, upon;
 • прості – не розкладаються на складові частини: about, for, near;
 • похідні – утворюються від самостійних частин мови: excluding, given, gone;
 • складові (фразові) – є поєднанням одного/двох прийменників з іншим словом: by means of, in front of, on behalf of.

За значенням

 • місце: behind, below, over;
 • час: during, since, until;
 • напрям: across, down, out of;
 • образ дії, обставини: according to, at, by;
 • причина: because of, by reason of, on account of;
 • мета: for, to, in;
 • поступка: against, despite, in spite of;
 • об’єкт: about, concerning, of;
 • володіння предметом/якістю: absent, with, sans;
 • порівняння: as, beside, like;
 • діюча сила, знаряддя, посередник: by means of, through, with;
 • співучасть: among, amid, between.

Таблиця прийменників

ПривідЗначенняПрикладПерекладaboutпро-проto think about youдумати про тебеблизько, приблизноabout 2 o’clockблизько 2 годинпоблизу, поблизуsomewhere about Moscowдесь під Москвоюдовкола, кругом, поto run about the roomбігати по кімнатіaboveнад, вищеyour head aboveнад твоєю головоюдо, ранішеsee aboveдивіться згадане ранішебільше, понад$100 and above$100 і більшеacrossкрізь, через, поперекto lie across the sofaлежати поперек диванаafterпотому, післяafter a yearчерез рік; через рікза, позадуthe build after the gardenбудівля знаходиться за садомagainstпротиten votes two against; against the windдесять голосів проти двох; проти вітрувсупереч, незважаючи наagainst reasonвсупереч розумуalongуздовж, поto walk along the roadпрогулюватися уздовж дорогиasяк, якto work as a teacherпрацювати вчителемatв, на, у (місце)at home; at the factory; at the doorвдома; на фабриці; у дверідо, на, в, до (напрямок)at the doctor; at the airportдо лікаря; в аеропортв, на, у (час)at 10 o’clock; at nightв 10 годин; вночі(дію, заняття)at breakfast; at workза сніданком; за роботоюв, на (становище, стан)at warв стані війниз (джерело)at newspapersз газетза, з (ціна, міра, кількість)at 10$; at a speed of 40 kmпо 10$; зі швидкістю 40 кмв, с, (образ дії)at a flash; at a runв одну мить; бігомза, на (причина)at the sign; she was glad at the hearing newsпо знаку; вона зраділа, почувши новинуbecause ofз-за, внаслідокbecause of the rainіз-за дощуbeforeперед, попередуshe sat before meвона сиділа переді мноюдо, ранішеbefore Christдо Різдва Христовогоперед, у присутностіto appear before the judgeпостати перед суддеюbehindза, позадуto look behind the doorподивитися за дверимапісляshe left two books behind herпісля себе вона залишила дві книгипозаду (відставання)she is behind other girls of her ageвона відстає від ровесницьbelowнижче, підthe floor is below usпід нами підлоганижче (за якістю/положення)a captain is below a general in rankкапітан нижче за рангом генералаbetweenміж, посередbetween the wall and the window; between 2001 and 2008між стіною і вікном; між 2001 і 2008разом, спільноlet us do it between usзробимо це разомbeyondза, по ту сторонуbeyond the cinemaза кінотеатромпізнішеbeyond 8 o’clockпізніше 8 годинвище, понад, позаbeyond compareпоза всяким порівняннякрім, крімis there any school beyond this?є ще школи, крім цього?butкрім, за виняткомall me but were presentвсі, крім мене, були присутніbyбіля, близько, поручby the shopбіля магазинууздовж, повзby the alleyвздовж алеїчерезto travel by Dublinїхати через Дублінпротягомby dayвденьвказує на діячаa novel by Pushkinроман Пушкіназа допомогоюto get one’s living by drawingзаробляти на життя малюваннямна, за, допомогоюby air, by postна літаку, літаком; поштою(час)by 4 o’clockдо 4 годин, згідноby the lawза закономconcerningо, щодоlaw concerning citizenshipзакон про громадянствоdespiteвсупереч, незважаючи наdespite our plansнезважаючи на наші планиdownвниз, зto walk down the hillспускатися з гориуздовж, поdown the stream; down the windвниз по струмку; за вітромdue toзавдяки, з-заdue to nice weatherчерез прекрасної погодиduringпротягом, під часduring the week; during the intervalпротягом тижня; під час перервиfollowingслідом, за поto enter the room following hisувійти в кімнату слідом за нимforпротягомfor a monthпротягом місяцяна тривалий термін)for a yearна рікдля, задля, за, до, на (мета)for loveзаради любовідля призначення предмета)pencils for studentsолівці для студентівміра довжини, вартостіto run for a mile; to pay 1$ for a glassпробігти милю; заплатити 1$ за стаканв, (напрямок)the bus for Moscowавтобус до Москвина призначений час)to appoint for 6 p. m.призначити на 6 вечоразамістьsadness for smileпечаль замість усмішкияк, якto choose him for a teacherобрати його своїм учителемвід, за, з-за (причина чи привід)to thank for the toyдякувати за іграшкуfromвід, з, з (місце)to fly from Osloполетіти з Ослос (час)to be polite from a childбути ввічливим з дитинствавід, з, (причина)to act from good motivesдіяти з благих спонуканьвід (зіставлення)white from blackбіле від чорногоуfrom each otherодин у одного(матеріал)juice from orangesсік з апельсинівз, від (віднімання)to take two from fiveвід п’яти відняти дваinв, на, у (місце)in a fotoна фотов (час)in June, in summerу червні, вліткучерез, під часin a monthчерез місяцьу, при, з, (стан)in the cold; in good healthна холоді; у здоров’їв, на, під, (обставини дії)in power; in custodyу влади; під арештомв, (місце роботи, рід занять)to be in a clubбути членом клубуз (спосіб вираження, матеріал)in real terms; to pay in cashу реальному обчисленні; платити готівкоюу, при, у той час якin reading the bookпри читанні книгиofпро належністьa citizen of Londonжитель Лондонавід, за (відстань, час)south of Permна південь від Перміз-за, зto cook of necessityготувати по необхідності(частину від цілого)one of themодин з них(матеріал)made of plasticзроблений з пластикувід, у (джерело)to ask of this himзапитати про це у ньогоо, щодоto hear of the weddingчути про весілляпро назвуabout the country of Russiaпро країні Росіїпро властивості, віціa boy of 7хлопчик років семипро вмістa cup of teaчашка чаюпро запах, смакto smell of flowersпахнути квітамиonна (місце)on the deskна столів (час)on Mondayв понеділокпісля, поreturn onпісля поверненняна, на, в (зайнятість в даний час)on businessу відрядженнідо, для, на, над (об’єкт дії)pity on momжалість до матеріз, (про джерело)on hearsayза чутками(про кількість, складі)on the delegationу складі делегаціїо, щодоto talk on inventionрозповісти про винахідна (через)to fly on a planeлетіти на літакуу напрямкуon your leftзліва від васsinceс, післяsince yesterday; since meet our lastз учорашнього дня; після нашої останньої зустрічіthroughчерез, крізьto look through the window to travel through Englandдивитися через вікно; проїхати через Англіюпротягомto be on May vacation 1 through May 4бути у відпустці з 1 по 4 травня включноз-заthrough errorз-за помилкиtoдо, в, наto turn to the right; attachment to the bookповернути праворуч; додаток до книгидоfrom 8 a. m. to 5 p. m.з 8 ранку до 5 вечораunderпід, нижчеunder your seatпід вашим крісломменшеunder 18менше 18, згідноunder the lawза закономuntilдо, не ранішеto wait until 3 p. m.чекати до 3 годинwithз, разом (спільність/ змішування)with your friends; tea with lemonз твоїми друзями; чай з лимоному (перебування/піклування)to stay with one’a parentsжити у батьківвід (причина)to open eyes with amazementвідкрити очі від подивупро знаряддя, інструментto hit with an axeвдарити сокироюпро вмістstuffed with strawнабитий соломоюпро матеріал, що покриває предметdecorated with rosesприкрашений трояндами

 

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь