Англійська мова        30 Жовтня 2018        31         0

Дієслова в англійській мові: топ 100 слів для новачків + граматична інформація

Навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що в житті набагато важливіше реальні дії, ніж абстрактні поняття. Якщо перенести це твердження на мовну систему, то виходить, що чільна роль у мовленні відведена дієслів. Майже в кожному нашому реченні є смислові дієслова, без яких фраза була б марною, адже вони позначають головну думку висловлювання. Тому сьогодні ми будемо дивитись у самий корінь іноземної мови, тобто вивчати дієслова в англійській мові та практикуватися в їх вживанні. У статті наведемо найбільш корисні слова для новачків у вивченні англійської та популярні фразові дієслова для просунутого рівня знань.

Зміст статті

 • Трохи про граматику англійських дієслів
  • Значення
  • Класифікації
  • Форми
 • Дієслова в англійській мові – топ 100
 • Фразові дієслова англійської мови

Трохи про граматику англійських дієслів

Перш ніж почати вивчати лексичні приклади розглянемо граматичні особливості цієї частини мови.

Значення

Англійські дієслова несуть важливу функціональне навантаження. Вони не тільки передають фактично головну думку висловлювання, але і відповідають за визначення часу дії подій. Тільки за формою присудка можна відрізнити пропозиції Цього від висловлювань про Майбутнє й прийдешнє, тому що всі інші частини мови в англійській мові залишаються незмінні.

 • I write a book – Я пишу книгу.
 • We will write a book – Ми напишемо книгу.
 • He wrote a book – Він писав книгу.

Зверніть увагу, що, на відміну від російської мови, англійські дієслівні форми у множині і єдиному однакові. Взагалі категорія «множина» в англійській мові характерна тільки для іменників та займенників. А дієслова розрізняють за видами і часових форм.

Класифікації

У цьому підрозділі розглянемо граматичні види дієслів в англійській мові.

За структурою розрізняють прості і складні дієслова. До перших відносять всіх представників односкладових дієслів (run, bake, write), а другу групу складають багатоскладові слова з приставками, суфіксами або двома основами (misunderstand, memorize, kickstart.

За призначенням усі дієслова англійської мови поділяються на змістові і допоміжні конструкції. Смислові дієслова відрізняє наявність власного лексичного значення: drive – водити, read – читати, go – йти. Допоміжні слова відіграють лише роль зв’язки, позначаючи не дія, а стан/наявність/характеристику.

 • John seems tired today – Сьогодні Джон виглядає втомленим.
 • She is my girlfriend – Вона моя подруга.

До зв’язковим конструкцій відносять і клас модальних дієслів, що виражають здатності або спонукання до дії.

 • We can speak Russian – Ми вміємо говорити по-російськи.
 • I must tell my wife the truth – Я повинен сказати своїй дружині правду.

У деяких навчальних посібниках можна зустріти класифікацію на сильні і слабкі дієслова. Вона відштовхується від здатності утворювати питальні та заперечні речення. Для слабких дієслів у цьому випадку використовується допоміжний do, а сильні дієслова здатні створювати заперечення і питання самостійно.

 • Do you read this newspaper? – Ти читаєш цю газету?
 • Is he teacher? – Він вчитель?

До числа сильних відноситься зовсім небагато слів: to be, do, have got, will, shall і модальні дієслова.

Форми

Усі дієслова англійської мови володіють чотирма граматичними формами: Инфинитивом, Минулим часом і Дієприкметниками Минулого і Теперішнього Часу. Ці форми використовуються для утворення тимчасових конструкцій, яких в англійській налічується більше десятка. Докладно про те, як англійці вживають дієслівні форми можна прочитати в категорії «Часи англійського дієслова».

Дієслова в англійській мові – топ 100

Тепер відвернемося від граматики і зосередимося на головному: розглянемо список популярних дієслів англійської мови для новачків. З ним ви, звичайно, не перетворитеся відразу в умілих перекладачів, але отримаєте основні знання початкового рівня.

Передбачається, що працювати зі списком англійською будуть учні різного ступеня підготовленості. Щоб полегшити завдання новачкам ми представимо дієслова з перекладом на російську, а правильній вимові посприяють англійська транскрипція і приблизний російське звучання.

Отже, нижче представлена таблиця, що містить 100 найуживаніших англійських дієслів з транскрипцією на двох мовах і перекладом.

СловоАнглійська транскрипціяРосійське звучанняПереклад1add[æd][ед]додавати, додавати, збільшувати2answer[ˈɑːnsə(r)][Ансуэр]відповідати3become[bɪˈkʌm][бикАм]ставати4begin[bɪˈɡɪn][бигИн]починати5believe[bɪˈliːv][билИв]вірити, довіряти6break[breɪk][брейк]ламати, розбивати7buy[baɪ][бай]купувати, купувати8call[kɔːl][кількість]дзвонити, кликати9change[tʃeɪndʒ][чэйндж]міняти, змінювати10choose[tʃuːz][чуз]вибирати, віддавати перевагу11come[kʌm][кам]приходити, прибувати12connect[kəˈnekt][кэнЭкт]з’єднувати, зв’язувати, підключати13cook[kʊk][кук]готувати страву14cost[kɒst][кост]коштувати, мати ціну15dance[dɑːns][данс]танцювати16do[du][ду]робити, виконувати17doubt[daʊt][даут]сумніватися18drink[drɪŋk][дрінк]пити19drive[draɪv][драйв]їздити за кермом, водити машину20eat[iːt][іт]їсти21fall[fɔːl][фол]впасти, падати22fear[fɪə(r)][фиэ]боятися, відчувати страх23feel[fiːl][філ]відчувати, відчувати24find[faɪnd][файнд]знаходити, вважати25finish[ˈfɪnɪʃ][фініш]завершувати, закінчувати26fly[flaɪ][флай]літати27get[ɡet][гэт]отримувати, отримати28give[ɡɪv][гів]давати, надавати29go[ɡəʊ][гоу]йти, їхати, направлятися30grow[ɡrəʊ][гроу]рости, ставати31hate[heɪt][хэйт]ненавидіти, дратувати32have[həv][хев]мати, мати, володіти33hear[hɪər][хиэ]чути34help[help][хелп]допомагати35hurt[hɜːt][хеот]шкодити, поранити, ображати36invite[ɪnˈvaɪt][інвайт]запрошувати37keep[kiːp][квп]тримати, зберігати38kiss[kɪs][кіс]цілувати39know[nəʊ][ноу]знати40laugh[lɑːf][лаф]сміятися41learn[lɜːn][лін]дізнаватися, вчити42let[let][років]дозволяти, допускати43like[laɪk][лайк]подобатися44listen[ˈlɪsn][лИсн]слухати, прислухатися45live[lɪv][лів]жити, проживати46look[lʊk][лук]дивитися, виглядати47lose[luːz][луз]втрачати, програвати48love[lʌv][лав]любити49make[meɪk][мейк]робити, виробляти50meet[miːt][мвт]зустрічати, знайомитися51miss[mɪs][міс]промахуватися, нудьгувати52move[muːv][мув]рухатися, переміщатися53need[niːd][нід]потребувати54offer[ˈɒfə(r)][Офэ]пропонувати55open[ˈəʊpən][Оупэн]відкривати56pay[peɪ][пі]платити, оплачувати57plan[plæn][плен]планувати, мати намір58play[pleɪ][плей]грати59push[pʊʃ][пуш]штовхати, відштовхувати60put[pʊt][пут]класти, поміщати61read[riːd][рід]читати62repeat[rɪˈpiːt][рипИт]повторювати63respect[rɪˈspekt][риспЭкт]поважати, шанувати64run[rʌn][ран]бігати, бігти65say[seɪ][сей]сказати66search[sɜːtʃ][сеоч]шукати, розшукувати67see[siː][сі]бачити68seem[siːm][сим]здаватися69send[send][сенд]посилати, надсилати70show[ʃəʊ][шоу]показувати71sing[sɪŋ][сінг]співати72sit[sɪt][звт]сідати, сидіти73sleep[sliːp][сліп]спати74smell[smel][смэл]пахнути, мати запах75smile[smaɪl][смайл]посміхатися76speak[spiːk][спік]говорити, розмовляти77spend[spend][спэнд]витрачати, проводити (час)78stand[stænd][стенд]стояти, вставати79study[ˈstʌdi][стаді]вчитися, вчити (закладі)80take[teɪk][тейк]брати, взяти81talk[tɔːk][ток]спілкуватися, розмовляти82think[θɪŋk][синк]думати, міркувати83to be (форми am, are, is, were)[tə bi]

(æm, ɑːr, ɪz, wɜːr)[ту бі]

(ем, ар, уер)бути, бути84touch[tʌtʃ][тач]стосуватися85translate[trænsˈleɪt][транслейт]переводити86turn[tɜːn][тен]повертати87understand[ˌʌndəˈstænd][АндэстЭнд]розуміти88use[juːz][юз]користуватися, використовувати, вживати89visit[ˈvɪzɪt][візит]відвідувати, відвідати90wait[weɪt][уейт]чекати, чекати91wake[weɪk][уейк]прокидатися, будити92walk[wɔːk][уок]ходити, гуляти93want[wɒnt][уонт]хотіти94wash[wɒʃ][уош]мити95watch[wɒtʃ][уоч]спостерігати, дивитися96wear[weə(r)][уе(р)]одягати, носити97win[wɪn][увп]перемагати, вигравати98wish[wɪʃ][уиш]бажати99work[wɜːk][вок]працювати100write[raɪt][райт]писати

У представленій таблиці всі дієслова подано тільки у формі інфінітива. Такого формату буде цілком достатньо для першого ступеня навчання, т. к. зайва інформація призводить до плутанини і перетворює заняття в божевільну зубріння. Як тільки ви освоїте мінімальний обсяг лексики та граматики, тоді можна перейти до вивчення дієслівних часів і правилами утворення форм.

Фразові дієслова англійської мови

Цей розділ рекомендується до прочитання учням з просунутим рівнем знань.

Окремий пласт лексики і граматики – фразові дієслова в англійській мові. Вони являють собою поєднання дієслів з прийменниками або прислівниками, які у цій зв’язці мають сталий смислове значення. Іншими словами, це цілісне словосполучення, а ні в якому разі не набір окремих слів.

Проводячи аналогію з російською мовою, англійські фразові дієслова почасти можна зіставити з нашими фразеологізмами. Вони також часто зовсім не пов’язані з звичайним значенням використовуваних слів і вживаються як звичні звороти розмовної мови. В подібних виразах не варто шукати логіку і приховані сенси, набагато ефективніше просто завчити напам’ять склад фрази та переклад її значення.

Почати вивчення пропонуємо прямо зараз. Нижче представлено 50 часто зустрічаються в англійській мові фразовых дієслів з російським перекладом. Ці красиві фрази збагатять вашу мову і допоможуть наблизитися до істинно британського менталітету.

Фразовий дієсловоПереклад1be back (come back*)повернутися повертатися2be on/offбути включеним/вимкненим (про приладі); бути непрацюючим, виїхати3add upвідповідати, мати логіку/сенс, сходитися4carry onпродовжувати що-л. робити;

вести грубо, негарно (рідко)5get awayвислизнути, втекти, вийти сухим з води, сховатися6wake upпрокидатися, розбудити, вставати з ліжка7work outзрозуміти, вийти, розібратися, спланувати;

займатися спортом, тренуватися8switch on/off (turn on/off)вмикати/вимикати прилади9look forшукати, шукати, придивлятися до чого-л.10look forward toнетерпляче чекати, рахувати дні до чого-л., очікувати11hold onтриматися, кріпитися, продовжувати, зачепитися;

чекати біля телефону, «висіти на трубці»12sit downсідати, сідати, займати місце13put onнадягати одяг;
включити л.14take awayприбрати, забрати, відвезти, відняти15give upкидати, здаватися, відмовлятися16go onпродовжувати, продовжуватися, відбуватися17look afterдоглядати, піклуватися, оберігати, наглядати за ким-л.18put downпокласти, опустити;

відкладати роботу, завдання;

 

висадити пасажирів;

приборкати, вгамувати кого-л.19watch outостерігатися, бути уважним, проявляти обережність, бути напоготові20keep onпродовжувати дію/процес21make upскладати, придумувати, складати;

наносити макіяж;

заповнювати, компенсувати22pick upвзяти, прихопити, підібрати, підчепити на гачок, піймати23take offзнімати одяг, роздягатися;

піти, поїхати, злетіти24come onзаклик. Давай! Підемо! Вперед!;

розм. Кинь! Кінчай!;

підходити, проходити25stand upвстати, випрямитися, піднятися26shut upЗамовкни!;

примусити до мовчання, заткнути, закрити рот27calm downзаспокоїти, заспокоюватися28be up toзбиратися, планувати, мати намір що-л. зробити;

залежати від чого-л. або кого-л.29get outвийти, піти, поїхати;

вийняти, витягнути30get upвстати, піднятися, прокинутися, прокинутися31move outпересуватися, з’їжджати, виходити, висуватися32go byпройти повз, проїхати повз;

проходити (про час)33check outперевірити, з’ясовувати, оцінити, ознайомитися

виписати, виписуватися;34clean upчистити, чистити, прибирати, наводити порядок35catch upназдогнати, наздогнати, надолужити, підхопити, перейняти36call offвідкликати, відтягати;

скасовувати, відкладати, переносити37break downзламати, зруйнувати, вийти з ладу; не витримати, засмутитися, зламатися психологічно;

потерпіти невдачу38try onпоміряти, приміряти одяг;

примірятися до чого-л., пробувати39come acrossвипадково зустріти, натрапити, зіткнутися, набрести, наткнутися;

бути сприйнятим40back awayвідступити, відсахнутися, позадкувати41knock offзмахнути, збити, знести, скинути, знищити;

знизити ціну/збити планку;

зробити поспіхом, поспіхом завершити роботу, кинути почате;42fall outвипасти, вивалюватися;

сваритися;

опинятися, траплятися43pass outвтратити свідомість, впасти в небуття, відключитися, зникнути;

роздавати, поширювати44think overміркувати, продумати, ретельно зважити, обміркувати45turn aroundобертатися, обернутися, обертати, розвернутися46pull awayвід’їжджати, рушати, відірватися;

відсторонюватися, відсахнутися47figure outпідраховувати, обчислювати, осягати, міркувати, розуміти, розібратися48sit upвипрямитися, сісти, привстать до сидячого положення;

вскочити від подиву;

спати, засидітися до пізньої години49check inреєструвати, зареєструватися, записатися, здати під розписку50cut offвідрізати, відрубати, позбавляти, переривати;

відрізати шлях, ізолювати, відсікати;

*В дужках вказані схожі за значенням виразу

Зверніть увагу, що деякі фразові дієслова володіють відразу декількома значеннями. Визначити вірний сенс допоможе контекст пропозицій. Радимо не поспішати, і опрацьовувати по 3-5 фразовых поєднань за заняття. В іншому випадку є ризик перетворити навчання в нудну і малозрозумілу зубріння.