Англійська мова        31 Жовтня 2018        25         0

Англійський текст Great Britain з перекладом: London, sports, education і holidays

Зміст:

 • Great Britain ⇩
 • General ⇩
 • Geographical Position And Physical Features ⇩
 • Climate ⇩
 • National Economy ⇩
 • Political System ⇩
 • Education in Great Britain ⇩
 • Holidays in Great Britain ⇩
 • Sports in Great Britain ⇩
 • Текст про Лондон англійською ⇩
 • Висновок ⇩

Текст про Great Britain – топік про Великобританії, визначні пам’ятки і особливості. Написання текстів про Великобританію або усні розповіді — популярна тема в школах і університетах.

Англійський текст Great Britain з перекладом: London, sports, education і holidays

Great Britain

Текст англійською про Great Britain:

Great BritainВеликобританіяThe United Kingdom is a constitutional monarchy consisting of the historical-geographical regions of England, Scotland and Wales (which together from Great Britain) and Northern Ireland, plus several smaller islands, including the Orkneys, the Shetland, the Hebrides, off the Scottish coast; the Isle of Wight, in the English Channel; the Isle of Anglesey, near the Welsh coast; the Isles of Scilly, opposite the Cape Land’s End. They are not part of the United Kingdom, but depend directly on the Crown, conserving extensive autonomy: the Isle of Man in the Irish Sea, and the Channel Islands located in the English Channel, a short distance from the French coast.Сполучене Королівство – конституційна монархія, складається з історико-географічних регіонів Англія, Шотландія і Уельс (на острові Великобританія) і Північна Ірландія. В складі також кількох невеликих островів, включаючи Оркнейські острови, Шетландські острови, Гебріди, від шотландського узбережжя; острів Уайт, в Ла-Манші; острів Англсі, недалеко від узбережжя Уельсу; архіпелаг Сіллі, навпроти мису Лендс-Енд. Не є частиною Сполученого Королівства, але залежать безпосередньо від Корони, зберігаючи широку автономію: острів Мен в Ірландському морі і Нормандські острови, розташовані в Ла-Манші, недалеко від французького узбережжя.When it comes to Great Britain, there is usually some confusion with the names. Great Britain is simply the name of the island, with an exclusively geographical value. It is also the largest island in the British archipelago. Great Britain includes Scotland, England and Wales, while the United Kingdom also includes Northern Ireland. In this regard it is interesting to know that the flag of the United Kingdom is the union of three flags: England, Scotland and Ireland.Коли розмова заходить про Великобританії зазвичай трапляється певна плутанина з назвами. Великобританія – це просто назва острова виключно з географічним змістом. Це також найбільший острів Британського архіпелагу. Великобританія включає Шотландію, Англію та Уельс, в той час як Сполучене Королівство також включає Північну Ірландію. У цьому зв’язку цікаво знати, що прапор Сполученого Королівства є об’єднанням трьох прапорів: Англії, Шотландії та Ірландії.Great Britain or the United Kingdom is a sovereign country in Western Europe with a population of around 64.5 million. The name of “United Kingdom” is none other than the acronym of “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”.Великобританія або Сполучене Королівство – суверенна країна в Західній Європі з населенням близько 64,5 млн. чоловік. Назва «Сполучене Королівство» – не що інше, як абревіатура «Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії».The United Kingdom of Great Britain and Ireland was born with the 1800 Union Act which the united Kingdom of Great Britain and the Kingdom of Ireland. A large part of Ireland then separated in 1922 constituting the Free State of Ireland (the current Republic of Ireland).Сполучене Королівство Великобританії та Ірландії утворилося в результаті Акту про унію 1800 року, який об’єднав Королівство Великобританії і Королівства Ірландії. Більша частина Ірландії розділилася в 1922 році, утворивши Вільна держава Ірландія (нинішня Ірландія).Although the term Great Britain refers to the island and to England, Scotland and Wales in the political value, it is in many cases used as a free synonym for the United Kingdom as a whole.Хоча термін Великобританія належить до острова і до Англії, Шотландії і Уельсу в політичному значенні він у багатьох випадках використовується як вільний синонім для Сполученого Королівства в цілому.England is the hub of Great Britain, known better to most people and where much of the administration is concentrated.Англія – центр Британії, більш відомий більшості людей, де зосереджена основна адміністративна частина.Great Britain is among the best defined regions in Europe.Великобританія – один з найкращих регіонів Європи.The ancient Albion (the classical name in Gaelic) well known to Greeks and Romans like Britain (from the Latin root “fretus”, “narrow”) largely depends on the characteristics peculiar to its geographical location.Стародавній Альбіон (класичне назва, позначене гельською мовою), добре відомий грекам і римлянам як Британія (від латинського кореня «fretus», «вузький») багато в чому залежить від характеристик, властивих його географічним положенням.Insularity and the peripheral location of Great Britain compared to continental Europe contributed to its isolation for a long time, at least until the Mediterranean became the center of world trade.Ізольованість і периферійне розташування регіону у порівнянні з континентальною Європою сприяли його ізоляції протягом тривалого часу, по крайней мере, до тих пір, поки Середземномор’ї не стало центром світової торгівлі.Subsequently, when trade moved to the northern seas of Europe, during the reign of Elizabeth I, Great Britain underwent a profound transformation and became the driving force behind a gigantic human, political, economic and cultural expansion.Згодом, коли торгівля перемістилася в північні моря Європи, у часи правління Єлизавети I, велика Британія зазнала глибокі перетворення і стала рушійною силою гігантської людської, політичної, економічної і культурної експансії.After opposing the revolutionary France and then the Napoleonic one, Great Britain experienced a general demographic increase, an increase in agricultural productivity and, in the last part of the eighteenth century, especially in the textile and metallurgical sector. That industrial revolution affirmed Great Britain as “The workshop of the world”.Після протистояння революційної Франції, потім наполеонівської, велика Британія зазнала загальний демографічний зростання, підвищення продуктивності сільського господарства, в останній частині вісімнадцятого століття особливо в текстильному і металургійному секторі. Ця промислова революція затвердила Великобританію як «майстерню світу».In 1837, with the rise to the throne of Queen Victoria, Great Britain further strengthened its role as a world power but with the beginning of the new century also ended the era of its expansion.В 1837 році, після сходження на трон королеви Вікторії, Великобританія ще більше зміцнила роль світової держави, але з початком нового століття також закінчилася епоха її розширення.

Наведений текст англійською про Great Britain підійде для виробництва або розповіді про країну.

General

Текст, що включає загальний опис культури Великобританії:

Текст англійськоюПерекладA great exporter of culture and traditions following the imperialist vocation that made it the wonder of the economy and world trade. Great Britain was home to famous artists whose works continue to be admired all over the world.Великий експортер культури і традицій, слідуючи імперіалістичному покликанням, яке зробило його стрижнем економіки і світової торгівлі, Сполучене Королівство – батьківщина знаменитих художників, роботи яких продовжують захоплювати у всьому світі.From architecture to painting, from theater to literature and from science to technology, British culture reflects the diversity and the multiethnic nature of its population, articulated in an expressive language recognized internationally.Від архітектури до живопису, від театру до літератури, від науки до технологій британська культура відображає різноманіття і мультиэтнический характер його населення, чітко виражений у виразному мовою, визнаному на міжнародному рівні.

Наступний текст про Great Britain розповідає про визначні пам’ятки країни:Текст англійськоюПерекладThe British society, in addition to the traditional elements and the peculiar rituals that are proper to it has often been the center of new ideas later spread throughout Europe.Британське суспільство, в доповнення до традиційних елементів і особливих ритуалів, які йому притаманні, часто було центром нових ідей, які згодом поширилися по всій Європі.This is the case of the revolution ” made by rock & rolls that starting from the sixties, shakes the young Britons.Так йде з «революцією», створеної рок-н-ролом, яка починаючи з шістдесятих років, вражає молодих британців.Music of the Beatles and the Rolling Stones, as well as the introduction of a mini skirt (created in 1963 by stylist Mary Quant), launch моди creating a transversal movement symbolizing the rebellion of young people.Музика Бітлз і Роллінг Стоун, також як введення міні-спідниці (створеної у 1963 році стилістом Мері Квант), запускає моду, створює транскордонний рух, що символізують заколот молодих людей.The national language of Great Britain is English, but within the borders of the United Kingdom there are minorities who are always bilingual.Національною мовою є англійська, проте в межах Сполученого Королівства є меншини, які завжди говорять на двох мовах.Training and research in Great Britain are funded by specific councils set up by the Parliament.Підготовка кадрів, наукові дослідження фінансуються спеціальними радами, створеними Парламентом.Many of the oldest universities in Great Britain rely on their substantial funds: among these, the universities of Oxford and Cambridge founded in the twelfth and thirteenth centuries and the Scottish universities of Edinburgh, Saint Andrews, Glasgow and Aberdeen dating back to the fourteenth century.Багато з найстаріших університетів покладаються на свої значні кошти: серед них університети Оксфорда і Кембриджа, засновані на 12 і 13 столітті, і шотландських університетів Единбурга, Сент-Андруса, Глазго, Абердіна, датуються 14 століттям.The presence of numerous museums, art galleries, theaters and historic buildings bears witness to the wealth of the artistic and cultural heritage of Great Britain, where important events are held every year.Наявність численних музеїв, художніх галерей, театрів і історичних будівель свідчить про багатство художньої і культурної спадщини Сполученого Королівства, де щорічно проводяться важливі заходи.London, where the major cultural institutions are based, plays a leading role, but Scotland, Wales, Northern Ireland and all regions of England also have deep traditions.Лондон, де базуються основні культурні установи, відіграє провідну роль, але Шотландія, Уельс, Північна Ірландія та всі регіони Англії також мають глибокі традиції.In London there are the British Museum, the National Gallery, the Victoria and Albert Museum, the Tate Gallery and the Courtauld Institute of Art.У Лондоні знаходиться Британський музей, Національна галерея, музей Вікторії та Альберта, галерея Тейт і інститут мистецтва Курто.Also worthy of note are the Ashmolean museum in Oxford and Fitzwilliam in Cambridge; the Birmingham Museum and Art Gallery; the Tate Galleries of Liverpool and Saint Ives; The National Science and Media Museum in Bradford.Заслуговують також на увагу музей Эшмола в Оксфорді, музей Фіцуільяма в Кембриджі, музей і художня галерея в Бірмінгемі, галереї Тейт у Ліверпулі і Сент-Айвс, Національний музей науки та засобів масової інформації у Бредфорді.Scotland hosts one of the world’s leading art festivals, the Edinburgh Festival.У Шотландії проходить один з провідних міжнародних мистецьких фестивалів — Единбурзький фестиваль.Among the various annual events consecrated Welsh music, poetry and traditions, the National Eisteddfod of Wales is of great importance.Серед різних щорічних заходів, присвячених валлійської музиці, поезії і традицій, велике значення має Національний Эйстетвод Уельсу.

Можна використовувати більш короткий текст для опису пам’яток Great Britain:

 

Текст англійськоюПерекладGreat Britain also has numerous monuments and historic sites of international importance declared a UNESCO World Heritage Site.У Сполученому Королівстві розташовані численні пам’ятки та історичні місця, що мають світове значення, об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.In Great Britain there are the cathedral and the castle of Durham, the palace and the abbey of Westminster, the cathedral of Canterbury, the Royal Botanic Gardens of London, the megalithic complexes of Stonehenge and Avebury, the Tower of London, the hadrian’s Wall. In Scotland there are the entire city of Edinburgh, the historic village of New Lanark and the small archipelago of Saint Kilda (which is also a natural site). In Wales there are the Harlech castle and the industrial area (19th century) of Blaenavon.В Англії – собор і замок Дарем, палац і абатство Вестмінстер, собор Кентербері, Королівський ботанічний сад Лондона, мегалітичні комплекси Стоунхенджа і Ейвбері, Лондонський Тауер, Вал Адріана. У Шотландії – весь місто Единбург, історична село Нью-Ланарк і невеликий архіпелаг Сент-Кілда (який також є природним об’єктом). В Уельсі – замок Харлех і промисловий район (19 століття) Блэнавона.

Geographical Position And Physical Features

Англійський текст Great Britain з перекладом: London, sports, education і holidays

Текст про Geographical position and physical features of Great Britain (географічне положення та фізичні особливості Великобританії):

Текст англійськоюПерекладGreat Britain is the geographical name of an island, located in the Atlantic Ocean, with an area of almost 230,000 square kilometers.Великобританія – географічне назва острова, розташованого в Атлантичному океані площею майже 230 000 квадратних кілометрів.Great Britain is the largest island of the British Isles, to which the island of Ireland, the Isle of Man and many other minor ones belong.Це найбільший острів в архіпелазі Британські острови, включає острів Ірландію, острів Мен і багато інші невеликі острови.Britain is made up of the island of Great Britain and the northern part of the island of Ireland, known as Northern Ireland or Ulster.Британія складається з острова Великобританія і північної частини острова Ірландія, відомої як Північна Ірландія або Ольстер.Great Britain is bathed to the north and east by the North Sea, to the south by the English Channel, to the west it is separated from Ireland by the North Channel, the Irish Sea and the St. George canal. The only land border separates Britain from the Republic of Ireland.Країна омивається на півночі і сході Північним море, на півдні – протокою Ла-Манш, на заході відокремлена від Ірландії Північним каналом, Ірландським морем та каналом Св. Георгія. Єдина сухопутна кордон відділяє її від Ірландської Республіки.In a territory of Great Britain so geographically settled the rivers have mature courses, abundant and regular flow, as they are well fed by precipitation; however, their development is short, given the shape of the island, взагалі narrow, elongated and interrupted by mountain peaks.На території, настільки географічно обґрунтованою, річки зрілі з рясними і регулярними течіями, оскільки добре харчуються опадами; однак їх розширення невелика, враховуючи форму острова, в цілому вузьку, витягнуту і перервану гірськими вершинами.Крім того, the rivers generally flow with wide and deep estuaries, in which have been able to develop well protected and important port centers.Крім того, ріки, як правило, з широкими та глибокими гирлами, в яких удалося створити добре захищені і важливі портові центри.London is at the mouth of the Thames. Secondly Glasgow is located on the River Clyde (main river of Scotland). Liverpool is port at the mouth of the Mersey River. The Severn Estuary is the confluence of four major rivers: the Severn (which it gives its name), the Wye, the Usk and the Avon.Лондон в гирлі Темзи, Глазго, розташований в гирлі Клайд (головна річка Шотландії). Ліверпуль – порт у гирлі річки Мерсі. Естуарій Северн – місце злиття чотирьох великих річок: Северн (що дала йому назву), Уай, Аск і Ейвон.The rivers of Great Britain are large and to a large extent navigable, while the rivers have run rather fast and impetuously in Scotland and Wales, where they are used for the production of electricity.Англійські річки великі й значною мірою судноплавні, в той час річки в Шотландії і Уельсі досить швидкі й стрімкі, і використовуються для виробництва електроенергії.Typical of the Scottish region are the loch, narrow, elongated, deep lakes. The largest lake basin in the country, however, is the Irish Lough Neagh (396 km2), with the low but jagged banks.Типово для шотландського регіону – лох; вузькі, витягнуті і глибокі озера. Найбільшим озером в країні є ірландський Лох-Ней (396 квадратних км), з низькими, але нерівними берегами.Great Britain has an extraordinary correspondence between geological structure and aspects of the landscape.У країни незвичайне відповідність між геологічною будовою та аспектами ландшафту.Mostly mountainous (Highland Britain) is Paleozoic Britain, while flat (Lowland Britain) is the Mesozoic and Cenozoic Great Britain. But even in the Highland Britain the antiquity of the relief, worn down by intense glacial action, manifests itself in low forms and generally rounded (in Scotland, however, they often have rough edges).Гірська в основному Палеозойська Британія, рівнинна – мезозойська і кайнозойська Великобританія. Але навіть в гористій Британії старовину рельєфу, зношеного інтенсивним льодовиковим дією, що проявляється в низьких формах і зазвичай округлих (в Шотландії, проте, вони часто мають грубі краю).The Cambrian Mountains and Ben Nevis are the highest peaks in Great Britain.Кембрійські гори і Бен-Невіс – найвищі гірські вершини у Великобританії

Climate

Текст розповідає про кліматичні особливості Великобританії:

Текст англійськоюПерекладThe climate of Great Britain is humid and mild, with rainy winters and cool summers.Англійський клімат м’який і вологий, з дощовою зимою і прохолодним літом.The average maximum summer temperature is 21°C, while the mean minimum winter temperature is 1°C.Середня максимальна температура влітку складає 21°C, тоді як середня мінімальна температура взимку – 1°C.May and June are the сонячним months in Great Britain, while November and December are the cloudiest.Травень і червень – самі сонячні дні, в той час як листопад і грудень – найбільш хмарні.Almost all the territory of Great Britain is subject to an essentially oceanic climate, uniformly mild and rainy; this is the result of the vast maritime opening of the country, devoid of internal mountain and barriers in a marginal position compared to the block of continental lands, and its shape, which expands in the more temperate southern section; fundamental is the influence of the warm Gulf stream, thanks to which, at the same latitude, winter temperatures are much higher than in central and eastern Europe.Майже вся територія Великобританії схильна, по суті, океанічного клімату, рівномірно м’якому і дощового; це результат великого морського оточення країни, позбавленою внутрішніх гірських бар’єрів і знаходиться в крайовому становищі порівняно з блоком континентальних земель, і її формою, яка розширюється в більш помірної південної частини; фундаментальним є вплив теплої течії Гольфстріму, завдяки якому зимові температури набагато вище, ніж у центральній та східній Європі на тій же широті.Constant humidity, warm winters, cool summers in Britain is important factors also for the population of the islands.Постійна вологість, теплі зими, прохолодне літо є важливими факторами і для населення островів.However, the influences of the sea air masses on the western side of Great Britain are more sensitive, while at East, especially in winter, the continental anticyclone ones become more marked.Однак вплив морських повітряних мас на західній стороні Великобританії більш чутливо, тоді як на Сході, особливо взимку, континентальні антициклони стають більш помітними.Temperatures vary so much from West to East, especially for winter thermal values in the coldest month, January, it goes from 3.5°C in the London area to 6.5°C in Cornwall, the warmest region of the Great Britain (enough to allow even the presence of palm trees and other subtropical plants).Температури варіюються від Заходу до Сходу, особливо для зимових температурних значень: в самий холодний місяць, січень, від 3,5°C в районі Лондона до 6,5°C в Корнуоллі, найтеплішому регіоні Великобританії (достатньо для того, щоб рости пальм та інших субтропічним рослинам).On the other hand, it is fairly regular to increase the summer thermal values from North to South: in July southern Britain is crossed by the isotherm of 16.5°C and northern Scotland by that of 13°C.З іншого боку, досить регулярно підвищуються літні теплові значення з півночі на південь: в липні південна Британія перетинає изотерму 16,5°C, а північна Шотландія – дорівнює 13°C.The rains frequently fall in every season; however much less humid is the eastern side of Great Britain, more “continental” (London and generally England receive less than 700 mm per year of rainfall), while on the slopes of the Highlands more exposed to the sea air masses are reached even 5000 mm per year.Дощі часто випадають у кожному сезоні; однак набагато менш волога східна сторона Великобританії, більш «континентальна» (Лондон і взагалі Англія отримують менше 700 мм опадів в рік), тоді як схили Високогір’я, схильні до дії морських повітряних мас, отримують навіть до 5000 мм в рік.Frequent are the mists, for the meeting of warm and humid air carried by the Gulf Stream with the cold from within.Часті тумани, через зустрічі теплого і вологого повітря, що переноситься потоком Гольфстріму з холодом зсередини.

National Economy

Англійський текст Great Britain з перекладом: London, sports, education і holidays

Текст докладно розповідає про економіку в Великобританії:

Текст англійськоюПерекладSince the early nineties, Britain has experienced uninterrupted economic growth, in contrast with a much more precarious international economic picture. A healthy financial situation has allowed Great Britain not too much to suffer from the global economic crisis, while also delaying any decision by the government regarding the adoption of the single European currency.З початку дев’яностих Британія переживала безперервне економічне зростання, на відміну від набагато більш нестійкою міжнародної економічної картини. Здорова фінансова ситуація дозволила Великобританії не занадто сильно постраждати від глобальної економічної кризи, а також відкласти якесь рішення уряду щодо прийняття єдиної європейської валюти.The heart of the “industrial revolution and, therefore, the true engine of the modern economy, Great Britain laid the foundations for its decisive affirmation at the end of the eighteenth century.Серце «промислової революції» і, отже, справжній двигун сучасної економіки, Великобританія заклала основи для свого рішучого затвердження в кінці вісімнадцятого століття.The presence of very conspicuous mineral resources (charcoal species) in Great Britain and a dynamic entrepreneurial class enriched by the capital accumulated over the centuries by a skilled mercantile policy were the extraordinary starting point for an economic expansion. A wise organization of work and a technology of the era of absolute avant-garde helped to achieve incomparable summits of prosperity.Наявність помітних корисних копалин (деревне вугілля) і динамічний підприємницький клас, збагачений капіталом, накопиченим протягом століть кваліфікованої меркантильною політикою, стали виключною відправною точкою для економічної експансії. Мудра організація праці і технологія епохи абсолютної авангарду сприяли досягненню непорівнянних вершин процвітання.The Bank of England in Great Britain, created by concession in 1694 and nationalized in 1946, is the only bank authorized to issue money in England and Wales. Some banks in Scotland and Northern Ireland can issue money in limited quantities.Банк Англії, створений концесією в 1694 році і націоналізований в 1946 році, є єдиним банком, правомочним видавати гроші в Англії та Уельсі. Деякі банки Шотландії і Північної Ірландії можуть випускати гроші в обмежених кількостях.In recent years have the British stood out as the largest foreign investors in the world after the United States: about 50% of exchanges take place with European Union countries, especially with Germany, the Netherlands, France and Italy, 13% around with the United States and Canada.В останні роки британці виділяються як найбільші іноземні інвестори у світі після Сполучених Штатів. Близько 50% обмінів відбувається з країнами ЄС, особливо з Німеччиною, Нідерландами, Францією та Італією, 13% – з США і Канадою.The financial market in Great Britain is very important: the London Stock Exchange, by far the most important in Europe, follows Wall Street as a global market.Фінансовий ринок дуже важливий: Лондонська фондова біржа, безумовно, найбільша в Європі, слідуючи за Уолл-стріт, як глобальний ринок.Square Mile (“the square mile”) of the City of London, where the city’s banking, insurance and consulting services are located, continues to be one of the leading financial centers in the world and the main one in Europe.Квадратна миля Лондонського Сіті, де розташовані банківські, страхові та консалтингові послуги міста, продовжує залишатися одним з провідних фінансових центрів у світі і головним в Європі.Trade has been of vital importance to the United Kingdom for hundreds of years. The dominant position of Great Britain in world trade during the eighteenth and nineteenth centuries was largely due to the geographical isolation of the British Isles in relation to the conflicts and political problems that the continent was facing.Торгівля має життєве значення для Сполученого Королівства протягом сотень років. Домінуюче становище країни у світовій торгівлі протягом вісімнадцятого і дев’ятнадцятого століть було багато в чому обумовлено географічною ізоляцією Британських островів у зв’язку з конфліктами і політичними проблемами, з якими стикався континент.The development of large merchant companies (East India Company, Hudson Bay Company), colonial expansion and naval control of the seas in Britain were consequential factors.Основними факторами було розвиток великих торговельних компаній (Ост-Індська компанія, компанія Гудзонової затоки), колоніальна експансія і контроль над морями.With mercantilism, the prevailing economic doctrine in Britain in the seventeenth and eighteenth centuries, Great Britain promoted foreign trade, the development of the fleet and merchant companies.З меркантилізмом, панівною економічною доктриною в Англії в 17 і 18 століттях, держава сприяла розвитку зовнішньої торгівлі, флоту і торгових компаній.With the increase of British colonial possessions in the eighteenth and nineteenth centuries, sheep breeding for the production of wool and meat became an important activity in the colonies, while cotton, iron, steel and coal became the main export products.Із зростанням британських колоніальних володінь у вісімнадцятому та дев’ятнадцятому століттях вівчарство для виробництва вовни і м’яса стало важливою діяльністю в колоніях, а бавовна, залізо, сталь та вугілля стали основними експортними продуктами.Today, Great Britain is the fifth country in the world by volume of trade, with a per capita value exports of higher than that of the United States and Japan.Сьогодні Сполучене Королівство є п’ятою країною в світі за обсягом торгівлі, причому вартість експорту на душу населення вище, ніж у Сполучених Штатів і Японії.British exports include machinery, transportation, basic products, petroleum, chemicals and precision instruments, aerospace and electronic equipment.Британський експорт включає в себе машини, транспорт, основні продукти, нафта, хімікати і високоточні інструменти, аерокосмічне та електронне обладнання.The main import goods in Great Britain are foodstuffs, wood and paper products, machinery, chemical products and means of transport.Основними імпортними товарами у Великобританії є харчові продукти, деревна та паперова продукція, машинне устаткування, хімічні продукти і транспортні засоби.Services continue to be a leading sector of the British economy. In fact, they contribute about 2/3 to the formation of GDP, employing almost 20 million people, over 75% of the country’s workforce.Послуги, як і раніше є провідним сектором економіки Великобританії. Фактично, вони вносять близько 2/3 у формування ВВП, в якому зайнято майже 20 мільйонів чоловік, понад 75% робочої сили країни.The morphological characteristics of Great Britain, the lack of real natural barriers, the dense hydrographic network and the remarkable coastal development, have contributed to the development of the communication routes. In particular, the best served areas are England and southern Scotland, while some shortcomings are found in sparsely inhabited or economically less developed areas.Морфологічні характеристики Великобританії, відсутність реальних природних бар’єрів, щільна гідрографічна мережа і чудове прибережне розвиток сприяли розвитку комунікаційних маршрутів. Зокрема, найбільш забезпеченими районами є Англія та південна Шотландія, в той час як деякі недоліки зустрічаються в малонаселених або економічно менш розвинених районах.

Political System

Англійський текст Great Britain з перекладом: London, sports, education і holidays

Пристрій політичної системи Великобританії відрізняється від інших країн, розповісти про цьому допоможе текст нижче:

Текст англійськоюПерекладThe political system of Great Britain forms a very complex whole: the monarchy, democracy and parliament.Англійська політична система формує дуже складне ціле: монархію, демократію і парламент.At the head of the government of Great Britain is the Prime Minister, who concentrates several powers in its hands and presides over the parliament.На чолі уряду-прем’єр-міністр, який концентрує у своїх руках декілька повноважень та головує в парламенті.The bicameral parliament is formed by the House of Lords and the House of Commons.Двопалатний парламент утворений Палатою Лордів і Палатою громад.Finally there is a monarchy now represented by Queen Elizabeth II whose authority is limited since 1689, when the Bill of Rights was approved, that is, the declaration of rights establishing parliamentary sovereignty.Нарешті, монархія, в даний час представлена королевою Єлизаветою II, чия влада обмежена з 1689 року, коли був затверджений Білль про права, тобто декларація прав, встановлює парламентський суверенітет.In the British political system, however, the Queen can exercise three rights: to be consulted, to advice and to warn.Проте в британській політичній системі королева може реалізувати три права: консультуватися, радити і попереджати.The Prime Minister of Great Britain meets with the queen constantly and if for example there is no separation of powers in parliament and this in itself threatens the freedom or security of British citizens, the strength of the Crown can be significant, not least because the monarch is also the commander-in-chief of the armed forces to whom they swore allegiance.Прем’єр-міністр проводить зустрічі з королевою постійно і якщо, наприклад, відсутній поділ повноважень у парламенті і це саме по собі загрожує свободі або безпеки британських громадян, сила Корони може мати значний вагу, не в останню чергу тому, що монарх також є головнокомандуючим збройними силами, яким вони поклялися у вірності.In any case, executive power in Britain is generally exercised by the Government and the Prime Minister. This is usually the leader of the House of Commons (which is part of the majority party). The other ministers forming the Government in Great Britain are then chosen by the Prime Minister and the Monarch who consult before the decision.У будь-якому випадку виконавча влада зазвичай здійснюється урядом і прем’єр-міністром. Зазвичай це лідер Палати громад (яка є частиною партії більшості). Потім інші міністри, формують уряд, вибираються прем’єр-міністром і монархом які консультуються перед рішенням.Legislative power is the power exercised by parliament which is also the center of the British political system.Законодавча влада – це влада, яка здійснюється парламентом, який також є центром британської політичної системи.English Parliament is the supreme body and has the power to vote in distrust of the Government.Англійський Парламент є вищим органом і має право голосувати про недовіру уряду.The formation of the House of Commons in Great Britain is carried out through універсальний equal direct elections. The House of Lord, on the other hand, is made up of members by inheritance, bishops of the Anglican Church and members appointed for life; has a reduced power, compared to the House of Commons but can propose amendments and draft laws.Формування палати громад здійснюється за допомогою загальних рівних прямих виборів. З іншого боку, Палата громад складається з членів у спадок, єпископів Церкви англиканцев і членів, призначених на все життя; має меншу владу порівняно з Палатою громад, але може пропонувати поправки і проекти законів.